Apie IS "Infostatyba"

IS ,,INFOSTATYBA“ PASKIRTIS

 • IS  „Infostatyba“  užtikrina galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims elektroniniu būdu kreiptis bei gauti su statybos procesu susijusius dokumentus (nuo prisijungimo sąlygų ir / ar specialiųjų reikalavimų išdavimo iki statybos užbaigimo procedūrų),  sekti išduotinų dokumentų būseną internetu, o institucijoms galimybę atlikti su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusius funkcijas.  Teikti IS „Infostatyba“  viešas paslaugas visuomenei:
  • Prašymo išduoti prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygas pateikimas ir jų išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus pateikimas ir jų išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) / atlikti kapitalinį remontą/ atliki paprastąjį remontą/ pakeisti paskirtį/ nugriauti statinį pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe ar statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius), suprojektuotą (-us) įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus pateikimas ir duomenų paskelbimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo išduoti leidimą statyti naują statinį pajūrio juostoje pateikimas ir leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo išduoti leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinį(-ius) pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams pateikimas ir šio pritarimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo atnaujinti duomenis apie statytoją statybą leidžiančiamedokumente pateikimas ir atnaujinto leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo išduoti leidimą tęsti sustabdytą statybą pateikimas ir leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Pranešimo apie rangovo, pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą teikimas ir informavimo apie pranešimo registravimą arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimas ir akto išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo patvirtinti / registruoti, kai atlikta bendroji statinio ekspertizė / tik registruoti deklaraciją apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą, pateikimas ir deklaracijos patvirtinimas / registravimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių pateikimas ir šios pažymos išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo išduoti pažymą apie statinio nugriovimą pateikimas ir šios pažymos išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo/ privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą pateikimas ir šio pratęsimo patvirtinimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Pranešimo apie privalomojo nurodymo įvykdymą pateikimas,
  • Prašymo leisti atlikti statinio konservavimo darbus pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • dokumentų ir duomenų pateikimas dėl numerių adresų objektams suteikimo, keitimo ar panaikinimo,
  • Prašymo įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentų, patvirtinančių daiktinių teisių, juridinių faktų atsiradimą, pateikimas,
  • Prašymo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar savivaldybės administracijos išduoto dokumento galiojimą pateikimas, šio dokumento galiojimo panaikinimas ir informavimas apie jo galiojimo panaikinimą arba neigiamo atsakymo pateikimas,
  • Prašymo ištaisyti klaidas dokumente pateikimas.
 • Rinkti, kaupti, apdoroti duomenis apie statybos procesus ir statybos valstybinę priežiūrą;
 • Teikti duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti;
 • Teikti duomenis valstybės registrams, informacinėms sistemoms  bei juridiniams ir fiziniams asmenims.

IS ,,INFOSTATYBA“ PAGRINDINIAI TIKSLAI

 • Teikti viešąsias paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims internetu;
 • Pasiekti aukštą klientų aptarnavimo kokybę viešojo administravimo subjektuose;
 • Kompiuterizuoti statybos proceso valstybinę priežiūrą;
 • Greitai ir kokybiškai disponuoti informacija apie statybos procesus šalyje;
 • Operatyviai ir kokybiškai teikti informaciją institucijoms jų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti.

IS ,,INFOSTATYBA“ TEIKIAMA NAUDA

 • Duomenų korektiškumo užtikrinimas:
  • Duomenys nedubliuojami,
  • Pirminių šaltinių duomenys pakartotinai nesuvedinėjami,
  • Pirminių šaltinių ir kitų IS naudojimas užtikrina priimamų sprendimų teisingumą,
  • Naujų duomenų įvedimas kontroliuojamas,
  • Sumažėja žmogaus klaidos faktorius;
 • Efektyvus resursų valdymas:
  • Ataskaitos formuojamos automatiškai,     
  • Mažesnės duomenų tvarkymo sąnaudos,     
  • Taupomas IS vartotojo laikas;
 • Duomenų centralizavimas:
  • Maksimalus duomenų saugumas,     
  • Operatyvus duomenų pateikimas;
 • Patogumas vartotojui:
  • Reikia pateikti mažiau dokumentų ir jų kopijų,     
  • Standartizuoti darbo scenarijai,
  • Maksimalus procesų automatizavimas,
  • IS pateikia patikimesnius ir išsamesnius duomenis,
  • Aukšta klientų aptarnavimo kokybė.

FUNKCINĖ IS STRUKTŪRA

 • Duomenų, informacijos tvarkymo posistemis;
 • Prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus išduodančių institucijų posistemis;
 • Statybą leidžiančių dokumentų posistemis;
 • Statybos valstybinės priežiūros posistemis;
 • Apskaitos posistemis;
 • Elektroninių paslaugų užsakymo ir teikimo posistemis;
 • Sistemos administravimo posistemis;
 • Klasifikatorių tvarkymo posistemis;
 • Duomenų mainų posistemis;
 • Sisteminių funkcijų posistemis;
 • Statinių projektų tikrinimo posistemis;
 • Informavimo posistemis;
 • Mokėjimų posistemis;
 • Elektroninių dokumentų sudarymo ir tikrinimo posistemis;
 • Elektroninio vedlio posistemis.