Apie portalą

Kuriame Lietuvos ateitį.

Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos (Teritorijų planavimo ir statybų vartai; TPS „Vartai“ ) portalas, skirtas sudaryti galimybę „vieno langelio“ principu ir su naudotojo vienu prisijungimu pasiekti ir gauti šias pagal atskiras sritis kompleksiškai suskirstytas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS), Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“), Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje (TIIIS), Žemės informacinėje sistemoje (toliau – ŽIS), TPS „Vartai“ teikiamas su topografijos ir inžinerinės infrastruktūros tvarkymu, teritorijų planavimu ir statyba, valstybinės žemės administravimo ir tvarkymo procesu, valstybinės žemės patikėtinių funkcijų įgyvendinimu susijusias elektroniniu būdu teikiamas administracines paslaugas:

„Planuoju teritoriją“ srityje teikiamos šios informacinių sistemų el. paslaugos:

 1. Teritorijų planavimo dokumentų parengimas ir tvirtinimas (TPDRIS).
 2. Teritorijų planavimo dokumentų registravimas (TPDR).
 3. Registruotų Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo sutarčių sudarymas (TPDRIS).
 4. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimas (TPDRIS).
 5. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimo registravimas Nekilnojamojo turto registre (NTR).

„Stebiu teritoriją“ srityje teikiamos šios informacinių sistemų el. paslaugos:

 1. Aktualios informacijos gavimo paslauga (TPS „vartai“).
 2. Pokyčių prenumeratos paslauga (TPS „vartai“).
 3. TPD erdvinių duomenų teikimo paslauga (TPDRIS, TPDR).
 4. Pasiūlymų dėl teritorijų planavimo dokumentų teikimas (TPDRIS).
 5. Teritorijų planavimo dokumentų išrašų teikimas (TPDR).
 6. Rengiamų ir patvirtintų TPD paieškos ir peržiūros paslauga (TPDRIS, TPDR).

„Matuoju“ srityje teikiamos Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemos (TIIIS) paslaugos:

 1. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti.
 2. Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas projektuoti ir tyrinėti vietovę.
 3. Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas.

Statau srityje teikiamos Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) el. paslaugos:

 1. Sudėtinė paslauga "Statau namą";
 2. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas;
 3. Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą (tik registruojama);
 4. Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą tvirtinimas;
 5. Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimas;
 6. Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą registravimas;
 7. Specialiųjų reikalavimų išdavimas;
 8. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą;
 9. Pritarimas projektiniams pasiūlymams;
 10. Dokumento galiojimo panaikinimas;
 11. Statybos užbaigimo akto išdavimas;
 12. Pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingo statinio statybą;
 13. Pažymos apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio (-ių) nugriovimą registravimas;
 14. Klaidų taisymas dokumente;
 15. Prisijungimo sąlygų išdavimas;
 16. Prašymas atnaujinti informaciją apie statytoją (-us) statybą leidžiančiame dokumente;
 17. Prašymas atnaujinti informaciją apie statytoją (-us) statybą leidžiančiame dokumente (kai statybą leidžiantis dokumentas išduotas ne per IS „Infostatyba“);
 18. Prašymo pratęsti statybą leidžiančiame dokumente nurodytą laikino statinio naudojimo terminą įvedimas;
 19. Nekilnojamojo daikto bei teisių į jį įregistravimas/išregistravimas arba nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenų keitimas;
 20. Užsakius paslaugą yra paruošiamas ir teikiamas Prašymas įregistruoti / išregistruoti nekilnojamąjį daiktą bei teises į jį arba pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenis;
 21. Dokumentų ir duomenų pateikimas dėl numerių adresų objektams suteikimo, keitimo ar panaikinimo;
 22. Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimas;
 23. Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymo termino pratęsimas;
 24. Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimas;
 25. Leidimų statiniams Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe ar įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus išdavimas;
 26. Leidimų statyti naujus ypatinguosius ir neypatinguosius statinius pajūrio juostoje išdavimas;
 27. Leidimo statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinį (-ius) išdavimas;
 28. Leidimo tęsti sustabdytą statybą išdavimas;
 29. Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus išdavimas;
 30. Pranešimo apie privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymą registravimas;
 31. Pranešimo apie privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymą registravimas;
 32. Architektūrinio konkurso sąlygų derinimas;
 33. Ekspertinių išvadų teikimas;
 34. Statinio (jo dalies) ekspertizės akto registravimas;
 35. Projekto (jo dalies) ekspertizės akto registravimas.

TPS „Vartai“ valdytojas –  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

TPS „Vartai“ tvarkytojai:

 1. Pagrindinis TPS „Vartai“ tvarkytojas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.
 2. Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra.

TPS „Vartai“ ir per juos teikiamų el. paslaugų sukūrimas vykdytas įgyvendinant 3 skirtingus, bet vienas su kitu susijusius projektus:

 1. Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų el. paslaugų sukūrimas ir įdiegimas Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0007. 
 2. Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0006. 
 3. Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP) Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0004.