Apie portalą

Kuriame Lietuvos ateitį.

Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinė sistemos (Teritorijų planavimo ir statybų vartai; TPS „Vartai“ ) portalas, kuris pilna apimtimi pradės veikti nuo 2022 m. sausio mėn. (Įgyvendinus projektą Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“ Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0004), skirtas sudaryti galimybę „vieno langelio“ principu ir su naudotojo vienu prisijungimu pasiekti ir gauti šias pagal atskiras sritis kompleksiškai suskirstytas su topografijos ir inžinerinės infrastruktūros tvarkymu, teritorijų planavimu ir statyba susijusias viešąsias ir administracines elektronines el. paslaugas:

 „Matuoju“ srityje nuo 2021 sausio mėn. bus teikiamos Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemos (TIIIS) paslaugos:

 1. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti.
 2. Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas projektuoti ir tyrinėti vietovę.
 3. Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas.

„Statau“ srityje nuo 2021 rugsėjo mėn. bus teikiamo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) el. paslaugos:

 1. Sudėtinė el. paslauga pagal gyvenimo įvykį „Statau namą“ :

6 kuriamas naujas el. paslaugas:

 • Prašymo statiniui/patalpai suteikti adresą pateikimas ir adreso suteikimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo registruoti / išregistruoti nekilnojamąjį turtą (toliau – NT) pateikimas ir NT registravimas/išregistravimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Pranešimo apie privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymą pateikimas, privalomojo nurodymo įvykdymo registravimas ir informavimas apie privalomojo nurodymo įvykdymo registravimą arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą pateikimas, sprendimo dėl šio privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo priėmimas ir informavimas apie sprendimą pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Pranešimo apie privalomojo nurodymo įvykdymą pateikimas;
 • Prašymo panaikinti VTPSI ar Savivaldybės administracijos išduoto dokumento galiojimą pateikimas, šio dokumento galiojimo panaikinimas ir informavimas apie jo galiojimo panaikinimą arba eigiamo atsakymo pateikimas.

 

13 modernizuojamų, su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusių, el. paslaugų:

 • Prašymo išduoti prisijungimo sąlygas pateikimas ir jų išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)/atlikti kapitalinį remontą/ atliki paprastąjį remontą/ pakeisti paskirtį/ nugriauti statinį pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe ar statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius), suprojektuotą (-us) įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti leidimą statyti naują statinį pajūrio juostoje pateikimas ir leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus pateikimas ir jų išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą teikimas ir informavimo apie pranešimo registravimą arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus pateikimas ir duomenų paskelbimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams pateikimas ir šio pritarimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pateikimas ir šios pažymos išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimas ir akto išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą pateikimas ir deklaracijos patvirtinimas arba neigiamo atsakymo pateikimas;
 • Deklaracijos apie statybos užbaigimą, kai yra statinio ekspertizė, registravimas;
 • Prašymo išduoti pažymą apie statinio nugriovimą pateikimas ir šios pažymos išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas.
 1. kitas su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusias el. paslaugas.

 

„Planuoju teritoriją“ srityje nuo 2022 sausio mėn. bus teikiamos šios informacinių sistemų el. paslaugos:

 1. Teritorijų planavimo dokumentų parengimas ir tvirtinimas (TPDRIS).
 2. Teritorijų planavimo dokumentų registravimas (TPDR).
 3. Registruotų Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo sutarčių sudarymas (TPDRIS).
 4. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimas (TPDRIS).
 5. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimo registravimas Nekilnojamojo turto registre (NTR).

„Stebiu teritoriją“ srityje nuo 2022 sausio mėn. bus teikiamos šios informacinių sistemų el. paslaugos:

 1. Aktualios informacijos gavimo ir pokyčių prenumeratos paslaugos (TPS „vartai“).
 2. Teritorijų planavimo erdvinių duomenų teikimas (TPDRIS, TPDR).
 3. Teritorijų planavimo stebėsenos ir sprendinių įgyvendinimo duomenų teikimas ir peržiūra (TPSIS).
 4. Pasiūlymų dėl Teritorijų planavimo dokumentų teikimas (TPDRIS).
 5. Teritorijų planavimo dokumentų išrašų teikimas (TPDR).
 6. Rengiamų ir patvirtintų Teritorijų planavimo dokumentų paieškos ir peržiūros paslauga (TPDRIS, TPDR).

 

Pažymėtina, kad TPS „Vartai“ ir per juos teikiamų el. paslaugų sukūrimas vykdomas skirtingais laikotarpiais iki 2021 m. gruodžio mėn., nes  TPS „Vartai“ ir per juos teikiamos į vartotojus orientuotos el. paslaugos kuriamos įgyvendinant 3 skirtingus bet vieną su kitu susijusius projektus :

 1. Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų el. paslaugų sukūrimas ir įdiegimas Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0007 (įgyvendinimo pabaiga 2020 gruodžio mėn. vykdytojas – Žemės ūkio ministerija ;Jos įgaliotas vykdytojas – VĮ „GIS-Centras“)
 2. Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0006 (įgyvendinimo pabaiga 2021 rugpjūtis mėn. Vykdytojas – Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos)
 3. Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP) Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0004 (įgyvendinimo pabaiga 2021 gruodžio mėn. Vykdytojas – Aplinkos ministerija)

Įgyvendinus projektą TPDRIS, TPDR, TPSIS, IS „Infostatyba“ informacinių sistemų svetainių nebeliks. Paslaugos susijusios su topografijos ir inžinerinės infrastruktūros tvarkymu, teritorijų planavimu ir statybos procesais bus prieinamos per Teritorijų planavimo ir statybų vartų portalą (TPS „Vartai“). Šio portalo naudotojai turės galimybę ne tik gauti minimas paslaugas, bet ir naudotis žemėlapių katalogu, kuriame bus teikiami su topografijos ir inžinerinės infrastruktūros tvarkymu, teritorijų planavimu, jo stebėsena ir statybos procesais susijusių erdvinių duomenų rinkinių temaitinai žemėlapiai. Naudotojai galės kompleksiškai vykdyti specialistų dalyvaujančių minimuose procesuose paieškas, informacijos ir duomenų paieškas  TIIIS, TPDRIS, TPDR, TPSIS, IS „Infostatyba“ sistemose.  Vartuose bus sukurtas ir įdiegtas asmenų informavimo bendro naudojimo komponentas leidžianti siųsti pranešimus žemės sklypų savininkams vietoje registruotų laiškų juos informuojant apie planuojamas viešinimo procedūras susijusias su teritorijų planavimo ir statybos procesais.  Šį komponentą bus galimą panaudoti ir kitose informacinėse sistemose.

 

TPS „Vartai“ valdytojas –  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

TPS „Vartai“ tvarkytojai:

 1. pagrindinis TPS „Vartai“ tvarkytojas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos;
 2. Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra.

 

TEISĖS AKTAI

Aplinkos ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. D1-643 „Dėl topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos steigimo, topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos nuostatų ir topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“