Teisinė informacija

Su prašymais teikiamų dokumentų sąrašai

Su deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą teikiami dokumentai

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Kitų LR teisės aktų  paieška

Teisės aktų registras

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" pakeitimo

Dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašas, patvirtintas 2003-03-03 nutarimu Nr. 278

Branduolinės energetikos objekto statybos ar rekonstravimo projekto derinimo tvarka, patvirtinta 2002-12-03 nutarimu Nr. 1873

Leidimų statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą išdavimo taisyklės, patvirtintos 2002-07-19 nutarimu Nr. 1665

2002-05-29 nutarimas Nr. 779 „Dėl Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio įgyvendinimo"

Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti 2004-08-17 nutarimu Nr. 966

 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

„Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“

„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

„Statinių klasifikavimas“

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“

„Statinio statybos rūšys“

„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

„Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“

„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“

„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

„Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“

„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

„Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“

„Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“

„Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

„Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“

„Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“

„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“

„Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“

„Gyvenamieji pastatai“

„Visuomeninės paskirties statiniai“

„Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos“

„Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“

„Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“

„Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“

„Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“

„Automobilių saugyklų projektavimas“

„Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“

„Šaldomieji pastatai ir patalpos“

„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“

„Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“

„Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos“

„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“

„Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“

„Poveikiai ir apkrovos“

„Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“

„Aliumininių konstrukcijų projektavimas“

„Medinių konstrukcijų projektavimas“

„Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“

„Mūrinių konstrukcijų projektavimas“

„Armocementinių konstrukcijų projektavimas“

„Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“

„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas“

„Statinių konstrukcijos. Grindys“

„Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas“

„Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“

„Gruntinių medžiagų užtvankos“

„Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos“

„Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“

„Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai"

„Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“

„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymai, reglamentuojantys statybos valstybinę priežiūrą

 

Kitų LR teisės aktų  paieška

Teisės aktų registras