Dėl privalomųjų nurodymų Lūjos g. 40, Vilniuje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, UAB „Firmus projektai“ į. k. 305757665, dėl dviejų savavališkai statomų vienbučių gyvenamųjų namų sklype (kad. Nr. 0101/0167:4415) Lūjos g. 40, Vilnius, surašė:

  1. 2021-08-27 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-210827-00081, privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų Nr. PNSD-00-210827-00067 ir privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-00-210827-00076, t.y. ne vėliau kaip iki 2022-02-27 savo lėšomis nugriauti žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0167:4415), adresu Lūjos g. 40, Vilnius, savavališkai, neturint statinio projekto bei statybą leidžiančio dokumento, statomą gyvenamąjį namą Nr. 1 (bendras ilgis 16,80 m, bendras plotis 8,60 m, užstatytas plotas apie 105,63 m2, aukštis nuo žemės paviršiaus 3,60 m.) ir sutvarkyti statybvietę.
  2. 2021-08-31 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-210831-00084, privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų Nr. PNSD-00-210831-00068 ir privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-00-210831-00077, t.y. ne vėliau kaip iki 2022-02-28 savo lėšomis nugriauti žemės sklype (kadastrinis Nr. 0101/0167:4415), adresu Lūjos g. 40, Vilnius, savavališkai, neturint statinio projekto bei statybą leidžiančio dokumento, statomą gyvenamąjį namą Nr. 2 (bendras ilgis 16,80 m, bendras plotis 8,60 m, užstatytas plotas apie 105,63 m2, aukštis nuo žemės paviršiaus 3,60 m.) ir sutvarkyti statybvietę.

Apie įvykdymą informuoti Inspekcijos Departamentą el. p. v.piragis@vtpsi.lt arba tel. 8 682 63297.

Vadovaudamiesi Reglamento 122 punktu, kviečiame UAB „Firmus projektai“ į. k. 305757665, 2022 m. kovo 10 d. 9 val. 15 min. dalyvauti patikrinime dėl 2021-08-27 ir 2021-08-31 privalomųjų nurodymų pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-00-210827-00076 ir Nr. PNSD-00-210831-00077 įvykdymo. Patikrinimą atliks Departamento  specialistai  (Vytauto g. 53, Trakai, tel. 8 682 63297).

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Inspekcija perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.