Infostatyba DUK - Dėl kadastro duomenų bylos išankstinės patikros

Kodėl IS ,,Infostatyba“ neleidžia pasirašyti dokumento, jeigu  statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os)  neturi Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstinės  patikros?

Nuo 2021-11-01 galiojančios redakcijos Statybos įstatymo 28 str. 1-3 d.,  statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 61.6 p., 93.4 p., kuriuose nurodyta, jog  Valstybinė  teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie  AM  tvirtina  deklaracijas apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (-toliau deklaracija), išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, pažymas apie nugriovimą, taip pat statybos užbaigimo aktai išduodami, deklaracijos kai atlikta statinio bendroji ekspertizė registruojamos,  jeigu statinys (-iai), dėl kurių kreipiamasi turi parengtą  kadastro duomenų  bylą (-as)  su išankstine  patikra. Taigi minėto pobūdžio prašymai, teikiami per IS ,,Infostatyba“ po 2021-11-01 yra automatiškai atmetami, jeigu  IS ,,Infostatyba“ atlikus sutikrinimą per sąsają, kadastro byla Nekilnojamojo turto registro posistemėje  ,,Matininkas“ neturi išankstinės patikros. Statybos įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose minėtų paslaugų teikimą, yra įtvirtinta, kad tokiais atvejais prašymas nėra registruojas IS „Infostatyba“.

Sutikrinimas dėl kadastro bylų išankstinės patikros netaikomas, kai  kreipiamasi išduoti statybos užbaigimo aktą dėl atnaujintų (modernizuotų) pastatų.

Dėl parengtų kadastro bylų išankstinės patikros atlikimo reikia kreiptis į Registrų centrą (pastaba: kadastro bylos turi būti skaitmeninės ir pateiktos Nekilnojamojo turto registro posistemėje  „Matininkas“).