Dėl privalomojo nurodymo Tilžės g. 48A, Klaipėdoje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Vakarų Lietuvos departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, savininkams ir statytojams UAB „City art”, UAB „Gloksinija” ir MB „Cemtransa” (toliau – Statytojai) surašė:

  1. 2022-10-25 Savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-221025-00130(2) dėl savavališkai,

neturint statybą leidžiančio dokumento, atliktų gyvenamojo namo Tilžės g. 48a, Klaipėdoje dalyje ties butu Tilžės g. 48a-1, Klaipėdoje paprastojo remonto darbų, pakeičiant neypatingosios kategorijos gyvenamosios paskirties ( trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) pastato fasado išvaizdą.

  1. pagal Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą surašė 2022-11-04

Privalomuosius nurodymus pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-221104-00150, Nr. PNSSP-30-221104-00151 ir Nr. PNSSP-30-221104-00152, t.y. išardyti savavališkai užtaisytą durų angą, kurios aukštis apie 1,90 m ir plotis apie 1,00 m, neypatingosios kategorijos, gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) pastato adresu Tilžės g. 48a, Klaipėdoje, dalyje: rytiniame fasade, ties buto Tilžės g. 48a-1, Klaipėdoje patalpomis ir sutvarkyti statybvietę.

Statytojai pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 22 dalį, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktą.

2022-11-04 Privalomųjų nurodymų pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-221104-00150, Nr. PNSSP-30-221104-00151 ir Nr. PNSSP-30-221104-00152 įvykdymo terminas 2023 m. gegužės 4 d.. Inspekcijos Vakarų Lietuvos departamentas 2023 m. gegužės mėn. 9 d. 10.00 val. atliks 2022-11-04 Privalomųjų nurodymų pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-221104-00150, Nr. PNSSP-30-221104-00151 ir Nr. PNSSP-30-221104-00152 vykdymo patikrinimą vietoje adresu Tilžės g. 48a-1, Klaipėdoje.

Privalomieji nurodymai gali būti skundžiami bendrosios kompetencijos teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Inspekcija perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus Priežiūros įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje numatytu atveju.