DUK - Kada ir kaip naudojama žyma „Susiję su įslaptinta informacija“?

Per IS „Infostatyba“ teikiant dokumentus, kurie yra susiję su įslaptinta informacija (Reglamente įslaptinta informacija suprantama kaip duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme), apie tai pažymima sistemoje, į ją įkeliama tik neįslaptintų duomenų dalis. Statytojui ar jo įgaliotam atstovui požymį „susijęs su įslaptinta informacija“ galima pažymėti tik tais atvejais, kai statytojas yra juridinis asmuo. Nuo 2023-03-10 šiuo požymiu pažymėti prašymai ir dokumentai IS „Infostatyba“ yra perduodami užduotims paskirti ir nagrinėti įprasta tvarka (kaip ir kiti prašymai ar dokumentai), o apie pažymėtą požymį prašymus skirstantys ir nagrinėjantys asmenys bus informuojami specialia notifikacija informacinės sistemos lange atidarius atitinkamai pažymėtą prašymą.

Nurodoma, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 6, 93.4 ir  1022.9 p. požymis „Susiję su įslaptinta informacija“ aktyvuotas ir statinio ekspertizės įmonių teikiamose deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo ir pažymų apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių paslaugose. Primenama, kad Reglamento 93.4 ir  1022.9 p. nustatyta, kad kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija, neprivaloma per Nekilnojamojo turto registro sąsają pateikti kadastro duomenų bylos.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Reglamento 6 p. IS „Infostatyba“ atliekant atitinkamas procedūras, su jomis susiję įslaptinti duomenys neįkeliami ir įgaliotų asmenų tvarkomi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka. Taigi IS „Infostatyba“ draudžiama įkelti, įrašyti, tvarkyti ar apdoroti įslaptintus dokumentus ir įslaptintą informaciją.

Gavę požymiu „susijęs su įslaptinta informacija” pažymėtus prašymus, kuratoriai juos turėtų paskirti tiems darbuotojams, kurie turi teisę Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka susipažinti su įslaptinta informacija ir dokumentais. Su įslaptinta informacija ir įslaptintais dokumentais prašymą nagrinėjantys asmenys turi susipažinti minėtame įstatyme nustatytoje tam pritaikytoje tokios informacijos saugojimo patalpoje.