Dėl savavališkos statybos Klaipėdos pl. 6E, Palangoje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Vakarų Lietuvos departamentas), vadovaudamasis Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 1 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 (toliau – Reglamentas), 130.2 papunkčiu, L. M. (toliau – Statytojas) surašė:

1. 2021-12-15 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-211215-00106 dėl nesuformuotoje valstybinėje žemėje, šalia nuosavybės teise valdomo žemės sklypo adresu Klaipėdos pl. 6E, Palangoje savavališkai, neturint nustatyta tvarka parengto projekto ir Palangos miesto savivaldybės administracijos išduoto privalomo leidimo statyti, pastatė naują II grupės nesudėtingąjį statinį – vietinės reikšmės kelią, kurio važiuojamosios dalies plotis apie 3,50 m, ilgs apie 70,0 m.

2. pagal Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį ir Reglamento 138 punktą, surašė 2021-12-15 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-211215-00104, t. y. nugriauti savavališkai pastatytą II grupės nesudėtingąjį statinį – vietinės reikšmės kelią, kurio važiuojamosios dalies plotis apie 3,50 m, ilgis apie 70,0 m, dėl kurio statybos surašytas 2021-12-15 savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-211215-00106 ir sutvarkyti statybvietę. Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-211215-00104, įvykdymo terminas 2022 m. birželio 15 d. Inspekcijos Vakarų Lietuvos departamentas 2022 m. birželio 23 d., 10.00 val. atliks 2021-12-15 privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-211215-00104 įvykdymo patikrinimą vietoje, valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo adresu Klaipėdos pl. 6E, Palangoje. Privalomasis nurodymas gali būti skundžiamas bendrosios kompetencijos teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Privalomojo nurodymo neįvykdžius, įvykdžius iš dalies ar įvykdžius netinkamai, Inspekcija perduos privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui.

Statytojas pažeidė Statybos įstatymo 27 str., 1 d., 1 p., 27 str., 22 d., 14 str., 1 d., 4 p., ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 3 priedo 1.1 papunktį.

Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad asmenys, kuriems pateikti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti privalomieji nurodymai, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti statinio projektą (jei jis privaloma) ir, sumokėję Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką (jei pagal teisės aktus privaloma) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.