Naujienos

2023-09-28 Galimi atsiskaitymo už Nekilnojamojo daikto bei teisių į jį įregistravimas/išregistravimas arba nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenų keitimą paslaugą sutrikimai

Rugsėjo 30 d. nuo 7.00 val. iki 17.00 val. Lietuvos banko sistemoje CENTROlink bus atliekami infrastruktūros atnaujinimo darbai, kurių metu visos Lietuvos Banko sistemos turėtų veikti kaip įprasta, tačiau galimi trumpalaikiai momentinių mokėjimų veikimo sutrikimai.

Rugsėjo 30 d. nuo 12.00 val. iki 12.30 val. Lietuvos banko sistemos sistemos ir paslaugos nebus pasiekiamos, todėl mokėjimų vykdymas bus neįmanomas.

Dėl vykdomų darbų gali būti įtakota atsiskaitymo galimybė už Nekilnojamojo daikto bei teisių į jį įregistravimas/išregistravimas arba nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenų keitimą paslaugą.

2023-09-08 Pakeitimų diegimas į IS "Infostatyba" gamybinę aplinką

 • Atnaujinta Prašymo įregistruoti / išregistruoti nekilnojamąjį daiktą bei teises į jį arba pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenis (toliau – PNTR) mokėjimo duomenų atvaizdavimas. Nuo šiol peržiūrėti PNTR apmokėjimo informaciją ir pradėti apmokėjimą galima atsidarius prašymą peržiūros rėžimu.
 • Vidinių posistemių darbuotojams sukurtas per komunikaciją pateiktų neperskaitytų žinučių skaitliukas. Skaitliukas skirtas atkreipti procesuose dalyvaujančių asmenų dėmesį į neperskaitytas, jiems skirtas žinutes. Pakeitimas turėtų ženkliai padidinti atsakytų žinučių kiekį.
 • Sukurtas funkcionalumas pildant prašymus išduoti statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančiuose dokumentuose, pažymose apie statinio statybą be nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių, pažymose apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingo statinio statybą, deklaracijose apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą (tvirtinamose ekspertų ir tik registruojamose), prašymuose išduoti statybos užbaigimo aktą, statybos užbaigimo aktuose ir prašymuose pritarti projektiniams pasiūlymams prie kiekvieno statinio pažymėti statytojus, kuriems priklauso statinys. Funkcionalumas leis Registrų centro darbuotojams identifikuoti kuriam statytojui priklauso dokumente nurodomi statiniai, kai dokumentas turi nurodytą daugiau negu vieną statytoją ir turi daugiau negu vieną statinį.

Jei susidūrėte su sistemos veikimo trikdžiais, prašome kreiptis el. paštu Infostatyba@vtpsi.lt

Siūlymus dėl IS „Infostatyba“ tobulinimo galite siųsti el. paštu aleksandra.cerniauskiene@am.lt.

2023-05-01 Pakeitimų diegimas į IS "Infostatyba" gamybinę aplinką

 • Atnaujintas pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą pildymo funkcionalumas. Suvedant susijusių asmenų duomenis ir pažymėjus, kad statinys statomas ūkio būdu, sistema nebereikalaus nurodyti statybos dalyvių, o nurodžius, kad statinys statomas ne ūkio būdu, bus privaloma nurodyti bent vieną rangovą, statybos techninį prižiūrėtoją ir statybos vadovą. Taip pat sistemoje panaikinta galimybė pažymėti, kad statinys yra mažesnis nei 300 m2, kadangi toks pažymėjimas po teisės aktų pakeitimų neteko prasmės.
 • Statinio projektą tikrinantiems savivaldybės administracijos specialistams sudaryta galimybė inicijuoti kreipimąsi į regioninę architektūros tarybą. Savivaldybės merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui pasirašius sprendimą kreiptis į regioninę architektūros tarybą, projekto derinimo terminas kreipimąsi iniciavusiam subjektui pratęsiamas 20 d. d.
 • Atnaujinta deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (tvirtinama ekspertizės rangovo) spausdinama forma.. Ją atsisiųsti galite čia.  
 • Atnaujinta pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių spausdinimo forma.
 • Sukurta nauja žyma „Patikrinimo akte nustatyta, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai“, kurios dėka sistemoje bus galima paprastai ir greitai identifikuoti statybą leidžiančius dokumentus, kuriuos patikrinus konstatuota, kad jie išduoti neteisėtai. Žyma bus matoma peržiūrint dokumentus vidiniuose IS „Infostatyba“ posistemiuose bei peržiūrint statybą leidžiančių dokumentų duomenis TPS Vartai portalo Statybą leidžiančių dokumentų duomenų viešinimo skiltyje.
 • Pašalinta galimybė VTPSI išduoti statybą leidžiančius dokumentus, kai savivaldybės administracijos per nustatytą terminą jų neišdavė. 

2023-03-31 Pakeitimų diegimas į IS "Infostatyba" gamybinę aplinką

Sudiegti pakeitimai skirti vidiniams IS „Infostatyba“ naudotojams.

 • Atnaujintas pastabų pildymo funkcionalumas. Nuo šiol kiekvienas sistemos naudotojas pildydamas pastabas jas gali išsaugoti į pastabų juodraštį. Pastaba išsaugojama panaudojant vėliavėlės simbolį, o ištrinama naudojant šiukšliadėžės simbolį. Pastabų juodraštyje išsaugotas pastabas galima pasirinkti teikiant nepritarimo/atmetimo pastabas.
 • Įdiegta galimybė sistemos dokumentus registruoti sisteminiu parašu. Nuo šiol dokumento registravimo veiksmui vidiniuose posistemiuose registruojamiems dokumentams nereikės pasirašyti asmeniniu ar darbiniu el. parašu. Tai galima padaryti mygtuko „Registruoti su el. spaudu“ pagalba. Dokumento registravimo galimybė pasirašant asmeniniu ar darbiniu el. parašu paliekama.
 • Atnaujintas užduočių paskirstymo funkcionalumas. Nuo šiol norint pakeisti atsakingą užduoties vykdytoją ar kuratorių, naudotojas privalės įrašyti priežastį kodėl keičiamas užduotį vykdantis asmuo. Pakeitimas sudiegtas vykdant specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas.

2023-03-30 Neveikia tiesioginė nuoroda į vidinį IS "Infostatyba" posistemį

Nuo šiandienos pietų neveikia tiesioginė nuoroda į vidinį posistemį. Vidinių posistemių nuorodas galite rasti dažnai užduodamų klausimų skiltyje - Tiesioginės nuorodos į vidinius posistemius. Atsiprašome už nepatogumus.

2023-03-10 Pakeitimų diegimas į IS "Infostatyba" gamybinę aplinką

Informuojame, kad 2023-03-10 buvo vykdomas IS „Infostatyba“ pakeitimų diegimas. Šiandien funkcionalumais jau galima naudotis IS „Infostatyba“ gamybinėje aplinkoje.

 • Atnaujinta naujo statinio duomenų suvedimo funkcija „Pridėti suvesto statinio pagrindu”. Paspaudus šį pasirinkimą, nukopijuojami visi pasirinkto kopijuoti statinio duomenys.
 • Atestuotų asmenų pasirinkime realizuotas sąrašo filtras „Tik galiojantys atestatai“ / „Visi atestatai”. Pasirinkus požymį rodomi tik galiojantys atestatai.
 • Prašymų išduoti statybą leidžiantį dokumentą pildyme sukurtas papildomas pasirinkimas „Išduodant statybą leidžiantį dokumentą (SLD) panaikinti kitą galiojantį SLD“. Pasirinkimo pagalba sistema leis nurodyti kartu su statybą leidžiančio dokumento išdavimu panaikinamo anksčiau išduoto statybą leidžiančio dokumento duomenis.
 • Atnaujinta pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą forma. Naujausią pranešimo formą galite atsisiųsti čia.

Taip pat vidinių IS „Infostatyba“ vartotojų patogumui supaprastintas prašymų ir dokumentų, kurie susiję su įslaptinta informacija, valdymas ir administravimas. Plačiau apie tai skaityti galite dažnai užduodamų klausimų skiltyje.

Statybos inspekcija ir Aplinkos ministerija dėkoja projektuotojams ir institucijų atstovams, kurie savo idėjomis prisideda prie sistemos pokyčių planavimo ir įtemptoje darbotvarkėje atranda laiko įsitraukti į įdiegtų funkcionalumų testavimo procesus, pateikti vertingų įžvalgų.

Informuojame, kad artimiausiu metu IS „Infostatyba“ planuojama diegti ir kitus tiek institucijoms, tiek išoriniams sistemos naudotojams aktualius pakeitimus. Diegiamais atnaujinimais siekiama užtikrinti spartesnius, skaidresnius statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir statybos užbaigimo procesus, sumažinti sistemos naudotojams tenkančią administracinę naštą, užtikrinti patogesnius ir greitesnius teikiamų paslaugų administravimo ir dokumentų paieškos procesus.

IS „Infostatyba“ pakeitimai planuojami atsižvelgiant į sistemos paslaugų vartotojų išsakytus poreikius, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir kitų institucijų pateiktas rekomendacijas. 

2023-01-27 Pakeitimų diegimas į IS "Infostatyba" gamybinę aplinką

Informuojame, kad 2023-01-27 buvo vykdomas IS „Infostatyba“ pakeitimų diegimas. Šiandien funkcionalumais jau galima naudotis IS „Infostatyba“ gamybinėje aplinkoje.

 • Įdiegta galimybė dokumentus pasirašyti programėle „Smart-ID“. Klientai turėtų atkreipti dėmesį, kad pasirašyti dokumentus galima tik turint aukštesnio lygio „Smart-ID“ paskyrą („Smart-ID Basic“ paskyra apribota tapatybės patvirtinimo paslaugomis ir nesudaro galimybės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 • Naudotojai nuo šiol per informacinę sistemą galės komunikuoti ne tik su prašymą tikrinančiu asmeniu, bet ir kitomis procese dalyvaujančiomis institucijomis ir subjektais (statinio projektą tikrinančiais asmenimis, statybos užbaigimo komisijos nariais). Kadangi įgyvendinus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktą rekomendaciją prašymus ir  projektus tikrinančių asmenų duomenys buvo paslėpti užtikrinant tikrinančio asmens neatsekamumą,  įdiegtas komunikacijos funkcionalumo pakeitimas klientams itin aktualus. Daugiau informacijos apie tai, kaip patogiai ir paprastai komunikuoti su institucijomis IS „Infostatyba“ priemonėmis galite rasti vaizdo instrukcijoje. Atkreipiame dėmesį, kad siekiant maksimalaus statybos procesų skaidrumo ir duomenų atvirumo (prieinamumo) procese dalyvaujančioms institucijoms, susirašinėjimas su institucija bus matomas visiems atitinkamo prašymo nagrinėjimo procese dalyvaujantiems subjektams ir institucijoms.
 • Sudaryta galimybė teikiant prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams įvesti Prašymo informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus duomenis, kurio būsena „susirinkimas įvyko“, bet kuriam prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams pildančiam asmeniui. Iki šiol Prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus galėjo pasirinkti tik tas pats asmuo, kuris teikė norimą pasirinkti prašymą.
 • Panaikinta galimybė teikiant prašymą išduoti specialiuosius reikalavimus pažymėti, kad projektas neparengtas. Dabar visais atvejais reikės nurodyti numatomą statinio projekto pavadinimą.

2022-12-01 Pakeitimų diegimas į IS Infostatyba" gamybinę aplinką

Informuojame, kad 2022-12-01 buvo vykdomas IS „Infostatyba“ pakeitimų diegimas. Šiandien funkcionalumais jau galima naudotis IS „Infostatyba“ gamybinėje aplinkoje. 

Sistemos pakeitimai:

 • Realizuotas ankščiau teiktame prašyme nurodytų mokėjimo duomenų kopijavimas į formuojamą pakartotinį prašymą; 
 • Sukurta galimybė atsisiųsti visus prie prašymo pridėtus dokumentus vieno mygtuko paspaudimu;
 • Praplėstas užduočių paieškos funkcionalumas vidiniams sistemos naudotojams;
 • Atnaujintas specialiųjų paveldosaugos reikalavimų formavimo funkcionalumas;
 • Sukurta galimybė savivaldybės administracijos specialistams automatiniu būdu suformuoti Visuomenės informavimo skelbimą pagal prašyme pateiktus duomenis; 
 • Sukurtas automatinių užduočių skirstymo funkcionalumas, leisiantis pakartotinius prašymus automatiškai paskirti anksčiau jį tikrinusiam specialistui. Funkcionalumą aktyvuoti galės administravimo teises turintys sistemos naudotojai;
 • Prašymo nagrinėjimo eigos informacija perkelta į prašymo / dokumento peržiūros langą. Nuo šiol dokumento nagrinėjimo eigą reikia stebėti atsidarius prašymą / dokumentą skiltyse „Mano prašymai / pranešimai“ / „Mano deklaracijos ir pažymos“; 
 • Sukurta galimybė pildant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą nurodyti IS „Infostatyba“ registruotus Prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus, Prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams ar Specialiuosius reikalavimus;
 • Paraiškos tikrinti projektą peržiūra papildyta papildoma informacija apie susijusius dokumentus.

2022-11-03 Pakeitimų diegimas į IS "Infostatyba" gamybinę aplinką

Informuojame, kad 2022-11-03 buvo vykdomas IS "Infostatyba" pakeitimų diegimas. Šiandien funkcionalumais jau galima naudotis IS "Infostatyba" gamybinėje aplinkoje. 

Sistemos pakeitimai:

 • Išoriniams vartotojams paslėpti tikrinančio asmens duomenys;
 • Sukurta nauja rolė, leidžianti keisti tos pačios institucijos darbuotojų užduoties vykdytoją, kuratorių ir aprašymą;
 • Sudaryta galimybė nurodyti anksčiau teikto  ir atmesto prašymo duomenis, kai teikiamas prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą;
 • Sudaryta galimybė siųsti sisteminius IS „Infostatyba“ pranešimus TPS Vartai portalo naudotojų grupėms;
 • Sudaryta galimybė, teikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, įkelti failus į naują pridedamų dokumentų sritį "Turinys";
 • Sukurtas reikalavimas, teikiant pakartotinį prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, pridedamų dokumentų srityje „Statinio projekto pakeitimų pagal gautus nepritarimo projektui motyvus aprašymas“  prisegti bent vieną dokumentą;
 • Prie kiekvieno įkeliamo dokumento yra rodoma data ir laikas minučių tikslumu;
 • Supaprastintas užduočių paskyrimo mechanizmas.

Privalomųjų nurodymų skelbimai